ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden welke door of namens Mondhygiënist Castricum worden verricht.

TARIEVEN

De tarieven voor de behandelingen worden jaarlijks vastgesteld door de NZa. Mondhygiënist Castricum behoudt zich het recht voor om deze tarieven tussentijds aan te passen. Voor behandelingen boven €250,00 wordt een begroting opgesteld.

VERGOEDING ZORGVERZEKERAAR

Een behandeling komt in veel gevallen alleen in aanmerking voor vergoeding door uw zorgverzekeraar indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Mondhygiënist Castricum kan in geen enkel geval uitspraken doen over vergoeding van de behandelingen. U dient zelf vooraf te informeren bij uw zorgverzekeraar of een behandeling door een vrijgevestigd mondhygiënist voor vergoeding in aanmerking komt.

AFSPRAKEN

Behandeling geschiedt uitsluitend op afspraak. Afspraken kunt u annuleren per email: info@mondhygienistcastricum.nl. Als u uw afspraak per email annuleert dient u van ons een schriftelijke bevestiging te hebben gehad dat uw annulering in goede orde is ontvangen. Afspraken die niet uiterlijk 24 uur van tevoren worden geannuleerd, worden in rekening gebracht. Er wordt 1 euro per minuut van de gereserveerde tijd in rekening gebracht vanaf de tweede gemiste afspraak. Bij het maken van een eerste afspraak ontvangt u een afspraak bevestiging per email. Vervolgafspraken worden altijd per e-mail aan u bevestigd. Indien de mondhygiënist verhinderd is (door bijvoorbeeld ziekte) dan kan het voorkomen dat een behandeling wordt overgenomen door een collega. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zullen wij met u een nieuwe afspraak maken. Wij stellen het op prijs als er veranderingen zijn omtrent uw persoonlijke gegevens (verhuizing, andere naam, telefoonnummer, emailadres, etc.) u dit spoedig aan ons kenbaar maakt, zodat wij dit tijdig kunnen aanpassen. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de goede bereikbaarheid.

BETALING

De nota wordt indien u bent verzekerd opgestuurd naar de verzekering. Mocht u een restant dienen te betalen, dan krijgt u de nota thuis opgestuurd middels een factuur van Infomedics. De nota dient direct in de praktijk betaald te worden indien u niet verzekerd bent. Facturen welke niet tijdig worden betaald, worden overgedragen aan een incassobureau. Indien een factuur niet voldaan is, kan er geen nieuwe afspraak gemaakt worden of uw bestaande afspraak wordt door ons geannuleerd.

GEZONDHEIDSVRAGENLIJST 'ANAMNESE'

Bij de eerste afspraak (intake) wordt er een gezondheidsvragenlijst 'anamnese' afgenomen. Indien deze lijst niet (volledig) is ingevuld kan geen behandeling plaatsvinden. Medewerkers bij Mondhygiënist Castricum hebben een beroepsgeheim. Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy. Gegevens die u ons toevertrouwd worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld. Het kan zijn dat er in verband met uw gezondheid speciale voorzorgsmaatregelen getroffen moeten worden ten aanzien van de behandeling. Dit wordt dan met u besproken. Wij adviseren u dan ook om ons op de hoogte te houden van wijzigingen omtrent uw gezondheid/medicijnen.

RAPPORTAGE EN INFORMATIE

De mondhygiënist stuurt op verzoek een rapportage brief naar uw behandelend tandarts. Indien u hier bezwaar tegen heeft, dient u dit vooraf schriftelijk kenbaar te maken. De mondhygiënist kan met uw toestemming gegevens opvragen bij derden (specialist, huisarts, tandarts, etc.).

BEHANDELING

Als een zorgverlener u behandelt, heeft u op grond van de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. U hoeft hiervoor geen contract of iets dergelijks te tekenen. In de WGBO staan allerlei rechten en plichten die bij deze geneeskundige behandelingsovereenkomst horen. Hier moeten de zorgverlener en u als patiënt zich aan houden.

Een zorgverlener heeft de plicht u te informeren over:

 • uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten;
 • de aard en het doel van het onderzoek en de behandeling;
 • de te verwachten gevolgen van de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid.

De zorgverlener geeft de informatie over het onderzoek en de behandeling aan:

 • de patiënt zelf als hij 16 jaar of ouder is;
 • de patiënt en de ouders/verzorgers als de patiënt tussen de 12 en 16 jaar is;
 • de (wettelijke) vertegenwoordiger (ouder, familie, gemachtigde, mentor) bij wilsonbekwaamheid (als iemand op grond van zijn leeftijd of verstandelijke vermogens niet zelf in staat is beslissingen te nemen).

Als patiënt heeft u onder andere het recht op:

 • duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand;
 • om op basis van de informatie die u heeft gekregen van uw zorgverlener te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling;
 • een second opinion (tweede mening) van een andere deskundige dan de behandelend zorgverlener;
 • inzage in uw medisch dossier U heeft ook een aantal plichten.

U dient onder andere:

 • de zorgverlener duidelijk en volledig te informeren zodat deze u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen;
 • zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de zorgverlener u geeft.
PRIVACY

We hebben één patienten database en delen uw persoonsgegevens uitsluitend binnen onze praktijk, met uw tandarts/behandelend arts waar wij in het kader van uw behandeling mee samenwerken. We bewaren uw persoonsgegevens 15 jaar, zoals de wet voorschrijft en niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we deze persoonsgegevens van u hebben gekregen. We verwerken ook niet meer persoonsgegevens dan nodig is om uw behandeling op de best mogelijke manier uit te voeren. We beveiligen onze ICT-infrastructuur adequaat en monitoren de systemen pro actief. Uw veiligheid en privacy staan bij onze praktijk altijd voorop.

KLACHTEN

Indien u om welke reden dan ook klachten heeft over Mondhygiënist Castricum wordt u in eerste instantie verzocht zich te wenden tot de praktijk. Op grond van de Wet Klachtrecht cliënten Zorgsector is de zelfstandig ondernemende mondhygiënist verplicht een regeling te treffen voor de behandeling van klachten over een gedraging van hem of van voor hem werkzame personen jegens een patiënt. Vrijgevestigde mondhygiënisten die lid zijn van NVM-mondhygiënisten, zijn automatisch aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGZ). Mondhygiënist Castricum is dan ook lid van de vereniging NVM-mondhygienisten.

WIJ ZIJN AANGESLOTEN BIJ